L’accentuation du grec ancien

ἄγνος τὸ φυτὸν παροξύνεται· ἁγνὸς ὁ καθαρὸς ὀξύνεται. […] Début du traité de Jean Philopon (VIe s. apr. J.-C.) sur les mots qui changent de sens suivant leur accent.
Bibliothèque nationale de France. Supplément grec 58 (XVe-XVIe s.), fol. 99r.
Source : Gallica.

La synthèse présentée infra s’appuie sur le Précis d’accentuation grecque de M. Lejeune (Paris : Hachette, 1945).

Quantité des voyelles

 • brèves : ᾰ, ῐ, ῠ, ε, ο + les diphtongues -αῐ, -οῐ en finale absolue (sauf loc. et opt.)
  remarque : on trouve -ᾰ en particulier :
  • au nom.-acc. neutre pluriel : δῶρα, σώματα, δίκαια, λύοντα
  • au nom. et à l’acc. sg. des féminins en -ᾰ
   • substantifs 1décl. : ἀλήθεια / ἀλήθειαν
   • adjectifs 3e classe, correspondant à un masculin athématique : πᾶσα, ἡδεῖα, μέλαινα, χαρίεσσα
   • participes actifs : λύσᾱσα, λείπουσα, ἱστᾶσα, τιθεῖσα, διδοῦσα, δεικνῦσα, λιποῦσα, λελυκυῖα…
 • longues : ᾱ, ῑ, ῡ, η, ω, toutes les autres diphtongues + ᾱῑ, ο̄ῑ locatif et 3sg. opt. Actif
  remarque : on trouve -ᾱ en particulier :
  • au gén. sg., dat. sg., acc. pl. des féminins en -ᾰ : ἀληθείᾱς / ἀληθείᾳ, ἡδείᾱς / ἡδείᾳ
  • à tous les cas du sg. et à l’acc. pl. des féminins en -ᾱ
   • substantifs : ἡμέρᾱ
   • adjectifs 1e classe, correspondant à un masc. thématique : ἐλευθέρᾱ, δικαίᾱ
   • + masculins en -ᾱς : νεανίᾱς

Les trois types d’accent ou « ton » (gr. τόνος)

 • Accent aigu : sur une brève ou sur le second temps d’une longue (*ἐφιλεόμην > ἐφιλούμην)
 • Accent circonflexe : sur le premier temps d’une longue (*φιλέομεν > φιλοῦμεν)
 • Accent grave : forme que prend l’accent aigu frappant le dernier élément vocalique d’un mot
  Loi de barytonage : « Tout oxyton devient baryton lorsqu’il n’est pas devant ponctuation » (σοφὸς εἶ)
  • exception réelle : τίς, τί est toujours oxyton
  • exception seulement apparente : un oxyton reste oxyton devant un enclitique (σοφός ἐστι)

Loi de limitation de la place du ton par rapport à la fin du mot

 • Si la voyelle finale est brève :
  • l’aigu peut remonter jusqu’à l’antépénultième
  • le circonflexe peut frapper la pénultième
 • Si la voyelle finale est longue :
  • l’aigu ne peut frapper qu’une des deux dernières voyelles (exceptions : πόλεως, πόλεων)
  • le circonflexe ne peut frapper que la dernière
accent surtype d’accentle mot est ditvoyelle finale brèvevoyelle finale longue
finaleaiguoxytonσοφόςοὐδείς
circonflexepérispomène᾿Αθηνᾶ
pénultièmeaiguparoxytonχρόνοςαὕτη
circonflexepropérispomèneδῆμος
antépénultièmeaiguproparoxytonἄνθρωπος

Loi de la pénultième longue accentuée (de la « finale trochaïque » [  ̄   ̆  ])

Le mot est propérispomène
– quand la voyelle pénultième est longue et porte le ton ;
– quand la voyelle finale est brève.
Exemples : αὗται, εἶχον, τἆλλα.
Exception seulement apparente : devant un enclitique (ἥτις, τοιάδε, οὔτε, ὥστε…).

Place de l’accent

Verbes (formes personnelles, conjuguées) : pas d’accent premier
 • « L’accent remonte aussi loin de la fin du mot que le permet la loi de limitation » (« accent récessif »), sauf :
  • présent de l’indicatif de εἰμι et φημι (enclitiques), sauf 2sg. εἶ et φῄς
  • χρῆν (ἐχρῆν)
  • 2sg. impératif :
   • oxyton φαθί « dis »
   • 5 aoristes thématiques actifs oxytons : εἰπέ, ἐλθέ, εὑρέ, ἰδέ, λαβέ
   • tous les aoristes thématiques moyens périspomènes : γενοῦ, πιθοῦ, ἀφικοῦ…
  • certains optatifs en -ίην (3 voix) : l’accent reste sur la voyelle pré-suffixale (ἱσταῖεν)
 • Exceptions seulement apparentes dues aux contractions :
  • 3e pl. act. -ᾶσι : *τεθνάᾱσι > τεθνᾶσι
  • présents contractes : *ποιέω > ποιῶ
  • futurs contractes
  • subjonctifs : *ἱστάωμαι > ἱστῶμαι
   Rem. : subj. prés. et opt. prés. de ἐπίσταμαι, δύναμαι : accent remonte (δύνωμαι, δύναιτο)
 • Verbes préverbés : l’accent ne remonte jamais au-delà de l’augment (συνέσχον, ἐξῆν, προσῆκε), ou de la deuxième syllabe du premier préverbe (σύνοιδα, ἀντίθες, παρένθες).
  • exception : formes préverbées de εἰμι, 3sg. futur : παρέσται, μετέσται, ἐξέσται…
  • rem. : σύνειμι, σύνειπε mais συγγενοῦ, ἀνισταῖεν, καθιστᾶσι, ἀνιστῶμαι…
Noms : il existe un accent premier

Remarque :

 • sont anaclitiques (« accent récessif »), en particulier :
  • la plupart des substantifs neutres (δῶρον, ὄνομα, γένος… mais βιβλίον, παιδίον)
  • le type πόλις
  • les féminins en -σύνη
  • les pronoms et adjectifs en -τερος (ἕτερος, σοφώτερος)
  • les superlatifs en ‑τατος, -ιστος
  • les comparatifs en -ων
 • sont accentués sur la finale, en particulier :
  • la plupart des adjectifs en -ής (ἀληθής)
  • tous les adjectifs en ‑ικός
  • tous les substantifs en -εύς (βασιλεύς)

substantifs : celui du nominatif singulier

adjectifs :

 • masculins : celui du nominatif singulier
 • féminins et neutres : l’accent a la même place qu’au nom. masc. sg. (φίλος / φίλη), dans la mesure où le permet la loi de limitation (ἐλεύθερος / ἐλευθέρᾱ)
 • exceptions : certains paroxytons au masc. et fém. ont un neutre proparoxyton (types συνήθης / σύνηθες, εὐδαίμων / εὔδαιμον, et tous les comparatifs de type βελτίων / βέλτιον ; mais participes λαμβάνων / λαμβάνον)

formes nominales du verbe :

infinitifs

-εινprésents et futursparoxytons : λείπειν, λείψειν
(et τιμᾶν, ποιεῖν, μισθοῦν, πεινῆν, ζῆν)
aoristes seconds thématiquespérispomènes : λιπεῖν
-σαιaoristes actifs en -αton frappe pénultième : paroxytons (ἄρξαι) ou propérispomènes (μεῖναι)
-ναιprésents, aoristes, parfaitston frappe pénultième : paroxytons (ἰέναι) ou propérispomènes (εἶναι)
-σθαι– présents et futurs
– aoristes (sauf seconds thématiques)
ton remonte le plus haut possible (« accent récessif ») : paroxytons (δόσθαι), propérispomènes (κεῖσθαι) ou proparoxytons (δίδοσθαι, λύσασθαι)
(et τιμᾶσθαι, ποιεῖσθαι, μισθοῦσθαι)
– aoristes seconds thématiques
-parfaits
ton frappe pénultième : paroxytons (γενέσθαι, δεδόσθαι) ou propérispomènes (μεμνῆσθαι, λελεῖφθαι)

participes

-ων,
-οντος
présents et futursparoxytons : λείπων, λείψων
(et τιμῶν, ποιῶν, μισθῶν, πεινῶν, ζῶν)
– εἰμι « être » et εἶμι « aller »
– aoristes seconds thématiques
oxytons : ὤν, ἰών
λιπών
-ς,
-ντος
aoristes en -αparoxytons : λύσᾱς, μείνᾱς
tous les autres : présents, aoristesoxytons : δεικνύς, ἱστάς, στάς, θείς…
-ώς,
-ότος
parfaits actifsoxytons : λελυκώς
-μενος,
-μένου
parfaits moyen-passifsparoxytons : δεδομένος
tous les autresproparoxytons : λυόμενος, λυσόμενος, λυσάμενος, γενόμενος, διδόμενος…

Remarque : l’accentuation des infinitifs et participes des verbes préverbés est la même que celle des verbes simples correspondants (ἀποδόσθαι).

« L’accent conserve dans la flexion la place qu’il occupe au nominatif singulier, dans la mesure où le permet la loi de limitation. » (δῆμος / δήμου, ἀλήθειᾰ / ἀληθείᾱς, ὄνομα / ὀνόματος)
rem. : adjectifs et participes féminins en ᾱ (ἐλευθέρᾱ, λυομένη) : accentués comme les masculins correspondants au nom. pl. (ἐλεύθεραι comme ἐλεύθεροι) et au gén. pl. (ἐλευθέρων)
(par analogie inverse, certains subst. fém. abstraits en -ίᾱ ont un nom. pl. proparoxyton : αἴτιαι)

Nature de l’accent : loi de la finale accentuée : si l’accent porte sur une voyelle finale longue, il est aigu aux cas directs, circonflexe aux cas obliques :

sg.pl.
Nσοφόςσοφοί
Aσοφόνσοφούς
Gσοφοῦσοφῶν
Dσοφῷσοφοῖς

Exceptions à la loi de fixité de l’accent = cas où l’accent change de place au cours de la flexion
rem. : certaines exceptions apparentes sont dues à des contractions : gén. pl. périspomène des substantifs de 1décl. (ἡμερῶν), des neutres de type γένος (γενῶν), déclinaison de ἀληθής…

remontée de l’accent au vocatif :

 • 1 mot de 1décl. (δέσποτα)
 • 1 mot de 2décl. (ἄδελφε)
 • certains mots de 3décl. (γύναι, πάτερ, Ζεῦ et autres, tous les mots de type βασιλεῦ)
 • les types σύνηθες, εὔδαιμον
 • les comparatifs de type βέλτιον

loi ποδός : accent sur le radical aux cas directs, sur la désinence aux cas obliques :

sg.pl.
Nπούςπόδες
Aπόδαπόδας
Gποδόςποδῶν
Dποδίποσί

cette loi concerne des mots dont le génitif est disyllabique :

 • 1décl. : μία / μιᾶς, et οὐδεμία, μηδεμία
 • la plupart des mots de 3décl. à nominatif monosyllabique : par exemple
  • νύξ / νυκτός, πῦρ / πυρός, χείρ / χειρός, εἷς / ἑνός et οὐδείς, μηδείς au singulier
  • πᾶς au singulier (παντός / παντί)
  • mais pas :
   • πᾶς au pluriel (πάντων / πᾶσι)
   • quelques substantifs dont παῖς et οὖς, au génitif pluriel (παίδων, ὤτων)
   • τίς, τί à tous les cas
   • les participes à tous les cas (ὤν / ὄντος, στάς / στάντος, γνούς / γνόντος…)
 • quelques mots de 3décl. à nominatif disyllabique :
  • γυνή (γυναῖκα, γυναικός, γυναικί, γυναῖκες, γυναῖκας, γυναικῶν, γυναιξί)
  • κύων, μήτηρ, ἀνήρ, πατήρ, γαστήρ : au gén. et dat. sg. (κυνός, μητρός, ἀνδρός) mais sont paroxytons aux cas directs (μητέρα) et aux cas obliques trisyllabiques (μητέρων)
 • de même, θυγάτηρ, θυγατρός, mais θυγατέρα, θυγατέρας, θυγατέρων, θυγατράσι

Proclitiques et enclitiques

Proclitiques (certains mots monosyllabiques à initiale vocalique) :

 • formes de l’article : ὁ, ἡ, οἱ, αἱ
 • négation : οὐ
 • prépositions : ἐν, εἰς, ἐξ, ὡς « vers »
 • conjonctions : εἰ, ὡς « comme, que, quand »

accentués devant : ponctuation (βούλονται μέν, δύνανται δ᾿ οὔ) ou enclitique (ὅ γε, ἔκ τινων)

Enclitiques (jamais après ponctuation, sauf formes accentuées de εἰμι et φημι)

 • indicatif présent de εἰμι et φημι sauf 2personne du singulier (εἶ, φῄς)
et sauf :après ponctuationaprès élisiondans les locutions
≠ ἐστιεἰμί, φημίδ᾿ εἰμὶεἰσὶν οἵ, εἰσὶν αἵ…
ἐστιἔστιδ᾿ ἐστὶ
mais ἀλλ᾿ ἔστι, τοῦτ᾿ ἔστι
ἔστιν ἅ, ἔστιν ὅτε, οὐκ ἔστιν ὅπως…

et sauf ἔστι après ἀλλ᾿, εἰ, καὶ, μὴ, οὐκ, τοῦτ᾿, ὡς (εἰ ἔστι), et ἔστι « il est possible »1

 • formes atones des pronoms personnels : με, σε, μου, σου, μοι, σοι
  obligatoires dans l’expression de la possession (ὁ λόγος μου, ὁ λόγος σου)
 • indéfinis : pronom τις (sauf τινὲς μέν… τινὲς δέ…), adverbes ποθεν, ποι, ποτε, που…
 • certaines particules : γε, περ, τε, τοι…

Règles d’enclise (mais ἔγωγε)

motdevant un enclitique monosyllabiquedevant un enclitique dissylabique
oxytonconserve l’accent aiguσοφός τιςconserve l’accent aiguσοφόν τινα
périspomènereste inchangéχρυσοῦς τιςreste inchangéχρυσοῦν τινα
paroxytonreste inchangéλόγος τιςreste inchangé
mais l’enclitique reçoit un accent d’enclise
λόγον τινά
λόγων τινῶν
propérispomènereçoit un accent d’encliseδῆμός τιςreçoit un accent d’encliseδῆμόν τινα
proparoxytonreçoit un accent d’encliseἄνθρωπός τιςreçoit un accent d’encliseἄνθρωπόν τινα
 • proclitique + enclitique : le proclitique reçoit un accent (aigu) d’enclise (ὅ γε, ἔκ τινων…)
 • enclitique + enclitique : lorsque plusieurs enclitiques se suivent, tous sauf le dernier reçoivent un accent aigu sur la finale : ἐάν τίς σοί ποτέ τι τοιοῦτον εἴπῃ
 • rem. : si enclitique élidé devant une forme de εἰμι : aigu sur finale du verbe (ὁποίᾱ ποτ᾿ ἐστίν)
Pour en savoir plus

Sur les ouvrages de référence cités supra de façon abrégée, voir « Éléments de grammaire grecque classique ».

NotesCiter ce billet
Nathalie Rousseau (2021, 23 avril). L’accentuation du grec ancien. Etymologika. Consulté le 22 juin 2024, à l’adresse https://doi.org/10.58079/okyh

 1. Sur les difficultés que pose l’accentuation des formes orthotoniques (c’est-à-dire pourvues d’un accent) et enclitiques des verbes εἰμι et φημι, voir Vendryes § 122-124. []

Vous aimerez aussi...

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.

Rechercher dans OpenEdition Search

Vous allez être redirigé vers OpenEdition Search