L’euphonie en grec classique

Πείκον εὐχσάμενος κεραμεὺς δεκάτεν ἀνέθεκεν τἀθεναίαι « Le potier Peikon, à la suite d’un vœu, a consacré une dîme à Athéna »1. Les cinq premiers mots forment un hexamètre dactylique, de sorte que le ν éphelcystique, à la troisième personne du singulier du parfait de ἀνατίθημι « consacrer », se trouve ici en fin de vers2.
IG I3 633. Chapiteau de colonne, Athènes (Acropole), v. 510-500 av. J.-C. Musée épigraphique d’Athènes. Photo N. Rousseau.
οὐκ, ἐκ, οὕτως
 • οὐ devant consonne / οὐκ devant voyelle / οὐχ devant voyelle aspirée
  • οὔ φημι « je dis que ne… pas, je nie »
  • οὐκ ἀξιῶ « j’estime que… ne pas »
  • οὐχ οἷόν τε « il n’est pas possible de »
 • ἐκ devant consonne / ἐξ devant voyelle
  • ἐκ παιδός « depuis l’enfance »
  • ἐξ ἀριστερᾶς « à gauche »
  • de même pour le préverbe : ἐκπλήττομαι « être effrayé » / aor. pass. ἐξεπλάγην
 • οὕτω devant consonne / οὕτως devant voyelle
  • τίς οὕτω μαίνεται ὅστις οὐ βούλεταί σοι φίλος εἶναι; « Qui est assez fou pour ne pas vouloir être ton ami ? » (Xen., Anab. 2.5.12)
  • οὕτως ἔχει « il en est ainsi »
ν « éphelcystique » : devant voyelle (et éventuellement en fin de phrase)
 • substantifs : datifs pluriels en -σι (πόλεσιν, πᾶσιν)
 • numéral : εἴκοσι « vingt » (εἴκοσιν ἔτη μείνας « étant resté pendant vingt ans »)
 • verbes :
  • 3es personnes en -ε (ἔλυεν, ἔλυσεν, ἔδωκεν)
  • 3es personnes en -σι (λύουσιν, τεθνήκασιν, τίθησιν, τιθέασιν…)
  • + ἐστι (οὐδείς ἐστιν ὅστις οὐ… « il n’est personne qui ne… »3)
Élision : seule une voyelle brève (ᾰ, ε, ι, ο) peut être élidée

– prépositions : toutes (élision obligatoire) sauf περί, πρό, ἄχρι, μέχρι

– « mots-outils » (conjonctions, particules, adverbes…) sauf ὅτι
exemples : ἀλλά, ἄρα, ἵνα, adverbes en -ιστα (superlatif), γε, δέ, οὐδέ, μηδέ, τε, οὔτε, μήτε, ὅτε, πότε, ἔτι, δεῦρο…

– formes pronominales (jamais τί, τι)
exemples : τοῦτο, ταῦτα, αὐτό, αὐτά, τινα, ἐμέ, με, σέ, σε…

 • si la voyelle initiale du mot suivant est aspirée : π > φ / τ > θ / κ > χ
  • ἐφ᾿ ᾧ τε + infinitif « à la condition que… »
  • καθ᾿ ἡμέραν « chaque jour »
 • si la voyelle élidée d’un mot de plusieurs syllabes portait un accent : report d’accent (aigu) sur la syllabe précédente :
  • πόλλ᾿ εἶδον (= πολλά), δείν᾿ εἶδον (= δεινά)4
  • mais pas de report d’accent :
   • pour ἀλλά, οὐδέ, μηδέ : ἀλλ᾿ ἐγώ, οὐδ᾿ αὐτός
   • pour les prépositions dissyllabiques : παρ᾿ ἐμοῦ
   • s’il s’agissait d’un accent d’enclise : νέον τιν᾿ ἄνδρα (= νέον τινά)
  • remarque : dans les autres cas, l’élision ne modifie pas l’accentuation : μέγ᾿ εἶπε (= μέγα), τοῦτο δ᾿ ἔτυχεν (= δέ), ἀγαθός γ᾿ ὤν, ἔνδοξός γ᾿ ὤν, κοῦφός γ᾿ ὤν (= γε)
 • après un mot élidé, les formes enclitiques du verbe εἰμι prennent un accent aigu (ou grave) sur la finale5 : εἰμί, ἐστί, ἐστόν, ἐσμέν, ἐστέ, εἰσί
  • αὐτὸς δ᾿ εἰμὶ φαῦλος, εἰ δ᾿ ἐστὶ ταῦτα (= δέ)
  • ταῦτ᾿ ἐστί (= ταῦτα)
  • ἀγαθός τ᾿ εἰμί, οἷοί τ᾿ εἰσί, ὁποίᾱ ποτ᾿ ἐστί (= τε, ποτέ)
  • exception : ἐστι après ἀλλὰ et τοῦτο : on accentue ἀλλ᾿ ἔστι, τοῦτ᾿ ἔστι
Crases6
 • conjonctions de subordination ἐάν, ἐπειδάν, ὁπόταν, ὅταν
 • également
  • ταὐτό, ταὐτόν = τὸ αὐτό
  • ταὐτά = τὰ αὐτά
  • τοὐναντίον = τὸ ἐναντίον
  • τἆλλα = τὰ ἄλλα
  • καλὸς κἀγαθός = καλὸς καὶ ἀγαθός
  • προὐ- = προε-
Pour en savoir plus

Sur les ouvrages de référence cités supra de façon abrégée, voir « Éléments de grammaire grecque classique ».

Notes


Citer ce billet
Nathalie Rousseau (2021, 22 décembre). L’euphonie en grec classique. Etymologika. Consulté le 22 juin 2024, à l’adresse https://doi.org/10.58079/okyj

 1. Littéralement « à la (déesse) athénienne ». L’alphabet archaïque athénien ne possède pas les lettres Ξ et Ω, et emploie Η avec sa valeur originelle d’aspirée [h] ; ainsi le digramme ΧΣ vaut [ks], tandis que les voyelles e et o, qu’elles soient ouvertes ou fermées, longues ou brèves, sont respectivement représentées par Ε et Ο (voir « Vocalisme du grec ancien »). Selon l’usage orthographique qui s’est généralisé à partir du IVe siècle av. J.-C., et en supprimant la crase, on lirait : Πείκων εὐξάμενος κεραμεὺς δεκάτην ἀνέθηκεν τῇ Ἀθηναίᾳ. []
 2. Sur l’usage du ν éphelcystique en fin de vers, que le mot suivant commence par voyelle ou par consonne, dans les inscriptions anciennes (VIIe-Ve s. av. J.-C.) en ionien-attique comme dans les papyrus de l’époque hellénistique, voir la préface de M.L. West à son édition de l’Iliade, vol. 1, Stuttgart/Leipzig, 1998, p. XXV, qui en tire argument pour généraliser dans son édition le « nu mobile » en fin de vers, quelle que soit la leçon fournie par les manuscrits. []
 3. Sur l’accentuation du tour οὐδείς ἐστιν ὅστις οὐ et sur le mode auquel est attendu le verbe de la relative consécutive, voir « L’expression de l’intensité et de la conséquence en grec classique », avec la note. []
 4. De même εἴμ᾿ ἐγώ (= εἰμί), φήμ᾿ ἔγωγε (= φημί), mais l’élision des formes verbales est déconseillée en thème. []
 5. Cet accent se reporte sur la syllabe précédente en cas d’élision : αὐτὸς δ᾿ εἴμ᾿ ἀγαθός, οὐδ᾿ ἔστ᾿ ἀγαθός, οἷός τ᾿ εἴμ᾿ εἰπεῖν, mais l’élision des formes verbales est déconseillée en thème. []
 6. Voir M. Lejeune, Phonétique historique du mycénien et du grec ancien, Paris, 1972, § 372-379, notamment § 374 : « assez souvent (notamment en attique), le souci de laisser aisément reconnaissable le second mot a conduit à donner à la voyelle longue contracte [de la crase] le timbre qu’avait, avant contraction, la seconde voyelle ». []

Vous aimerez aussi...

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.

Rechercher dans OpenEdition Search

Vous allez être redirigé vers OpenEdition Search